ОЛГОГЧ

Ямар нэгэн юм тавьж олгох эзэн: цалин олгогч (цалин хөлсийг өгөгч), эрх чөлөө олгогч дэлгэрэнгүй...

цалин олгогч цалин хөлсийг өгөгч
эрх чөлөө олгогч эрх чөлөөтэй болгосон хүн