явах өдөр ойртох
явах өдөр дөхөх, явах цаг болж байх