ОЙРХОН

Хоорондын зай нэлээд ойр: ойрхон байх (хоорондын зай нэлээд бага байх), ойрхон суух дэлгэрэнгүй...

ойрхон байх хоорондын зай нэлээд бага байх
ойрхон суух нэлээд ойр суух
ойд ойрхон хүн арслан барс ярина, усанд ойрхон хүн загас жараахай ярина орчин нь хүнд нөлөөлөх гэсэн санаа