ОЙС III

Далд, эчнээ хор: ойс гаргах (далдуур хорлох).

Ижил үг:

ОЙС I

ОЙС II

ОЙС IV