ОЙТ I

Ой бүхий: ойт газар (ой мод бүхий газар), ойт хээрийн бүс (сэрүүн, дулаан орны ой дэлгэрэнгүй...

ойт газар ой мод бүхий газар
ойт хээрийн бүс сэрүүн, дулаан орны ой мод, хээр сөөлжилдөн оршдог байгалийн ургамлын бүс
Ижил үг:

ОЙТ II