ОЙХ

1. Ямар нэгэн зүйл бусад юманд мөргөн буцах, дээш дэгдэх: бөмбөг ойх (бөмбөг ямар нэгэн хатуу зүйлд дэлгэрэнгүй...


2. Гэрэл, дууны долгион, бусад цахилгаан соронзон долгион тархах явцдаа нэг зүйлийн орчноос гарч, шинэ орчны зааг гадаргууд хүрээд уг орчиндоо буцах: дэлгэрэнгүй...
3. Шингэн зүйлийн оргин дэврэх, овойж дээшлэх: тошин ойх (мөсөн дээгүүр ус гүйж овойн хөлдөх), цус ойх (нүдний дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Хүн, амьтан орон нутаг, мал сүргээсээ зайлан ганцаар явах: нутгаасаа ойх (нутгаасаа явж одох), сүргээсээ дэлгэрэнгүй... (сүргээсээ тасран ганцаар явах), ойж одох (ганцаараа явах), ойх ийлэх [хоршоо] (олны дундаас ганцаар тасран зугтаж одох, ороолж зугтах).

бөмбөг ойх бөмбөг ямар нэгэн хатуу зүйлд тусаж дээш хөөрөх
ойх буух ямар нэгэн зүйл хатуу юм мөргөн дээш дэгдэж буцан унах
үсрэх ойх юм ямар нэгэн зүйлд тусаж дээш дэгдэх
гэрэл ойх гэрэл тухайн орчиндоо эргэж ирэх
тошин ойх мөсөн дээгүүр ус гүйж овойн хөлдөх
цус ойх нүдний цагаан дотор цус хуралдах
нутгаасаа ойх нутгаасаа явж одох
сүргээсээ ойх сүргээсээ тасран ганцаар явах
ойж одох ганцаараа явах
ойх ийлэх олны дундаас ганцаар тасран зугтаж одох, ороолж зугтах