ОЙШООГДОХ

Бусдад тоогдон үнэлэгдэх: захиралдаа ойшоогдох (захиралдаа тоогдон үнэлэгдэх) - Хэрэв энэ бүгд дэлгэрэнгүй... Хөх монголын хөх туг.