ОЙШООМЖГҮЙ

Үл тоосон байдал: ойшоомжгүй өгүүлэх (үл тоосон байдалтай өгүүлэх) - Сайд дотроо ойшоомжгүй дэлгэрэнгүй... Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг.