ОЙШООМЖТОЙ

Ойшоомж бүхий: ойшоомжтой хэрэг (анхаарч үзмээр хэрэг явдал), ойшоомжтой хандах дэлгэрэнгүй...

ойшоомжтой хэрэг анхаарч үзмээр хэрэг явдал
ойшоомжтой хандах анхааралтай, үнэлсэн байдалтай хандах