ОЛБИТОХ

1. Олби өвчин тусах, олби орших;


2. Ховдог зантай болох: олбитон идэх (цадахаа мэдэхгүй ихэд ховдоглон идэх).