ОЛБОРИХ

1. Санаа сэтгэл урвах: бодол олборих (бодол санаа өөрчлөгдөх);


2. Улиран хувьсах;
3. Хөмрөн онхолдох, холбирох: олбирон унах (хөмрөн унах), эмээл олбирох (эмээл холбирох).

бодол олборих бодол санаа өөрчлөгдөх
олбирон унах хөмрөн унах
эмээл олбирох эмээл холбирох