ОЛГИОН

Гүжир үг, хов жив: олгион тараах (хов, цуу үг тараах).