ОЛБОГО
/ амьтан /

Сагам загасны язгуурын цагаан загас, хүнсэнд хэрэглэнэ.