ОЙШООМЖ

Ойшоосон байдал, үнэлэлт: ойшоомж сайтай (үнэлэлт сайтай).