ОЙТОЙ III

Нэг ойндоо хүрсэн: ойтой хүүхэд (нэг нас хүрч яваа хүүхэд).

Ижил үг:

ОЙТОЙ I

ОЙТОЙ II

ОЙТОЙ IV