ОЙТОЙ I

Ой модтой ихтэй: ойтой нутаг (ой мод элбэгтэй газар нутаг).

Ижил үг:

ОЙТОЙ II

ОЙТОЙ III

ОЙТОЙ IV