ОЙС I

Өвчүүний доод хэсгийн дундах яс: ойсыг нь авах (өвчүүний доод хувийг авах).

Ижил үг:

ОЙС II

ОЙС III

ОЙС IV