ОЙРХУУ

Ой шугуйн шинж бүхий, ой шугуйтай мэт: ойрхуу болох (ой шугуйн маягтай болох) - Цааш явах тусам дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

ойрхуу болох ой шугуйн маягтай болох