ОЙРТУУЛАГЧ

Хол буй юмыг ойр болгох чадвар бүхий зүйл - Холыг ч бол ойртуулагч хүлэг морины чадал буй. дэлгэрэнгүй...