ОЙРТУУЛАЛТ

Ойр болгох үйлийн үр дүнг заасан нэр: ойртуулалт хийх (хоорондын зайг ойр болгох).