ОЙРХ

Ойр хавьд байгаа: ойрх уул (ойрхон буюу орчин тойронд байгаа уул) - Сарны гэрэлд ойрх уулын хярын дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот., ойрх дорнод (Баруун Ази, Зүүн хойд Африкийн нутаг дэвсгэр) - Олон улсын бага хурал зарлан хийх замаар Ойрх Дорнодын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж болно. “Үнэн” сонин.

ойрх уул ойрхон буюу орчин тойронд байгаа уул
ойрх дорнод Баруун Ази, Зүүн хойд Африкийн нутаг дэвсгэр