ОЙРТОШГҮЙ

Ойртох бололцоогүй: ойртошгүй газар (дөхөж очих бололцоогүй бартаа ихтэй газар), ойртошгүй дэлгэрэнгүй... (дотно харьцаа үүсгэх аргагүй, хэцүү зан авиртай хүн).

ойртошгүй газар дөхөж очих бололцоогүй бартаа ихтэй газар
ойртошгүй хүн дотно харьцаа үүсгэх аргагүй, хэцүү зан авиртай хүн