ОЙРТОЛТ

Ойртох үйлийн үр дүнг заасан нэр: ойртолтын хэмжээ (хоорондын ойртох зайн хэмжээ), ойртолтыг дэлгэрэнгүй... (хоорондын ойртох зайг харах).

ойртолтын хэмжээ хоорондын ойртох зайн хэмжээ
ойртолтыг нь харах хоорондын ойртох зайг харах