зээгт ав
дугуй байдлаар анг тойрон хашиж гөрөөлөх арга