НАМДААХ II

Намжаах, бууруулах, илаарь болгох: өвчин намдаах (өвдөлтийг багасгах, өвчинг илаарьшуулах), дэлгэрэнгүй...

өвчин намдаах өвдөлтийг багасгах, өвчинг илаарьшуулах
хавдар намдаах хавдрыг бууруулах
Ижил үг:

НАМДААХ I