НАМЖАА

Дөлгөөн тайван - Тэгэвч түдгэлзэн зогсоод, хаалгыг тогшиж, шөнийн айван намжааг цочоон… байлаа. дэлгэрэнгүй... намжаа дэлхий (амар амгалан, тайван дэлхий).