НАМДАЛТ

Намдах, аядуу тогтуун болох үйлийн үр дүнг заасан нэр: шуугианы намдалт (дуу чимээ багасалт).