НАМДАХ II

1. Уг хэмжээнээс богино болох;


2. Намын учир тохиромжгүй болох: хаалга намдах (а. Хаалга богинодох; б. Хаалга намхан болсноос тохиромжгүй харагдах) - Хаалга дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.

Ижил үг:

НАМДАХ I