НАМДУУ I

1. Нам тогтуун болсон нь, нам маягтай: үймээн шуугиан намдуу болох (чимээ шуугиан багасах);


2. Зөөлөн аядуу.

Ижил үг:

НАМДУУ II