НАМГАРХУУ

Намагтай байрын: намгархуу газар (намагтай юм шиг газар).