найгүй болох
а. Итгэлгүй болох; б. Ихэд ядарч зүдрэх в. Хэрэглэхийн аргагүй муудах