НАЙДАНГУЙЛАХ I

Итгэж найдах сэтгэл төрөх.

Ижил үг:

НАЙДАНГУЙЛАХ II