НАЙДАЛГҮЙ

Бүрэн итгэн найдаж болохгүй, найдваргүй.