НАЙДАМТГАЙ

Бусдад найддаг зантай: найдамтгай хүн (бусдад итгэн даатгах зантай хүн).