НАЙДАЛ

Бусдад итгэн найдаж байгаа нь, найдлага: найдал тасрах (итгэ‎л алдрах).