НАВТАЛЗАХ

1. Навтгар зүйлийн дахин дахин хөдлөх - Хоосон жүнзнүүдийг дарсаар дүүргэж навталзан ухарсаар тэр дороо дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Хөх тэнгэр., хавталзах навталзах [хоршоо] (хавтгай, навтгар зүйлийн дахин дахин хөдлөх);


2. Урт нарийн зүйлийн хотолзох: морины нуруу навталзах (морины нуруу хотолзох).

хавталзах навталзах хавтгай, навтгар зүйлийн дахин дахин хөдлөх
морины нуруу навталзах морины нуруу хотолзох