НАВСГАС :

навсгас навсгас (огцом навсганан хөдлөх нь), навсгас хийн унах (гэнэт навсганан дэлгэрэнгүй...

навсгас навсгас огцом навсганан хөдлөх нь
навсгас хийн унах гэнэт навсганан унах