НАВСГАРДУУ

Навсгар байдалтай: навсгардуу гэр (навсгар байрын гэр).