МЭРГЭДЭХ II

Анд олз ихтэй, хийморьтой явах.

Ижил үг:

МЭРГЭДЭХ I

МЭРГЭДЭХ III