МЭРГЭЖИГЧ

1. Шинжлэх ухааны аль нэг салбарын мэдлэгийг судлан сурагч;


2. Ямар нэгэн зүйлд нэн дадмаг сурамгай бологч.