МЭРГЭЖИЛГҮЙ

Тодорхой ухааны мэдлэг чадвар эзэмшээгүй: мэргэжилгүй хүн (судлан эзэмшсэн мэдлэг байхгүй хүн) - дэлгэрэнгүй...