МЭРГЭЖИЛ

Урлаг спорт, шинжлэх ухаан, техникийн тодорхой салбарын мэдлэгийг тогтолцоотой эзэмшсэн мэдлэг, чадвар: дэлгэрэнгүй...

мэргэжил эзэмших шинжлэх ухааны аль нэг салбарыг илүүтэй судлан эзэмшсэн мэдлэг
мэргэжлийн диплом тухайн салбарын мэдлэг эзэмшсэн гэдгийг батлах гэрчилгээ бичиг
ажил мэргэжил эрхэлж буй хөдөлмөр болон эзэмшсэн мэдлэг
мэргэжил дадлага тогтолцоотой эзэмшсэн мэдлэг, түүнийгээ амьдралд хэрэглэх чадвар
мэргэжил чадвар мэдлэг чадвар
мэддэг нь гарч, мэргэжил нь тодрох эзэмшсэн мэдлэг чадвар нь тодорхой болох гэсэн санаа