МЭРГЭДЭХ I

Мэдэхгүй байж, мэргэлэн үзэх нь хэтрэх.

Ижил үг:

МЭРГЭДЭХ II

МЭРГЭДЭХ III