наймаагаар малсах
наймаа хийж, малтай болохыг хүсэх