МАЛАРХУУ

1. Олон малтай, малархаг: малархуу айл (мал ихтэй айл), малархуу хөгшин (олон дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ухаан муутай, дүйнгэ, тэнэг: малархуу хүн (ухаан муутай хүн) - Уг нь малархуу хүн болохоор...дэлгэрэнгүй...

малархуу айл мал ихтэй айл
малархуу хөгшин олон малтай хөгшин
малархуу болох олон малтай болох
малархуу хүн ухаан муутай хүн