МАЛБАР
/ амьтан /

Малартай адилхан, барсын хумстай нэг зүйл амьтан.