МАЛГАЙТ

Малгай бий: улаан малгайт (улаан залаат малгай бүхий), ногоон малгайт (дотоодыг дэлгэрэнгүй...

улаан малгайт улаан залаат малгай бүхий
ногоон малгайт дотоодыг хамгаалах газрын ногоон малгайтай хувьсгалч
малгайт хадаас товруу, тавтай хадаас