МАЛЖИХ

Малтай болох: малжих орон (мал аж ахуй голлон эрхэлж буй орон) - Өргөн хязгаар маань дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль.