МАЛИГАВТАР

Бага зэрэг малигар: малигавтар царай (бага зэрэг малигар нүүртэй).