МАЛАРХАХ

Олон малтайгаараа бардамнах: малархан баярхах (мал олонтойгоор омгорхох).